13. JAVA - Objektové programování

Třídy, metody (návratové datové typy, argumenty, parametry), konstruktory, přetěžování metod a konstruktorů, klíčové slovo static a this, variabilní počet argumentů.

Třída

Samotná třída tedy nepředstavuje vlastní informace, jedná se pouze o předlohu, data obsahují až objekty. Objektů jedné třídy přitom může existovat libovolné množství (samozřejmě také žádný).

Metody

Návratový typ metody může být primitivní datový typ (int, bool, float,...), reference (na objekt) nebo void (žádná hodnota není vrácena).

Za návratovým typem a názvem metody je v kulatých závorkách napsán seznam parametrů (a jejich typů) oddělených čárkami.

void nazevMetody(int prvniParametr, bool druhyParametr){...};

Argument je už samotná instance, dosazená do parametru.

Výsledek metody (návratová hodnota) je uveden klíčovým slovem return.

Konstruktory

Speciálním typem metody je tzv. konstruktor. Tato metoda nemá jméno (jmenuje se stejně jako třída) a obsahuje inicializaci objektu.

Konstruktor je volán automaticky při vytváření objektu. Pokud při deklaraci konstruktor nepopíšete, konstruktor je automaticky prázdný.

Přetěžování metod a konstruktorů

Konstruktorů jednoho objektu, nebo metod se stejným jménem v jednom objektu může být i více, musí se však lišit v parametrech, aby Java poznala, který konstruktor nebo metodu chcete zavolat.

Této vlastnosti se říká polymorfismus.

Klíčové slovo static & this

Klíčové slovo static můžeme přidat před datový typ proměnné nebo metody.

static int statickaPromenna = 6;

Takto označené proměnné a metody jsou přistoupitelné i bez vytvoření instance ; za pomocí názvu třídy.

NazevTridy.statickaPromenna = 12;

Statická proměnná má “stálou” hodnotu, ve všech instancích. Pokud ji někde změníme, změní se ve všech ostatních instancích.

Statická metoda nedokáže pracovat s ne-statickými proměnnými. Může přistoupit ke statickým proměnným třídy, nebo použít parametry pro získání jiných hodnot.

Kličové slovo this může být použito k přístupu k proměnným a metodám třídy. Například v konstruktoru, když se názvy parametrů shodují s názvy proměnných ve třídě.

public class Trida {
    int x = 10;
    Trida(int x) {
        this.x = x;
    }
}

Variabilní počet argumentů

Variabilního počtu argumentů (0 nebo více) lze dosáhnout napsáním třech teček ( . . . ) za datový typ parametru.

void nazevMetody(int ... variabilni)

Taková proměnná může být napsána jako poslední.
Takhle NE:
void nazevMetody(int ... variabilni, int dalsiPromenna)

Zdroje

https://www.interval.cz/clanky/naucte-se-javu-tridy-a-objekty-1/